เกี่ยวกับเรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีนโยบายในการจัดหอพักเพื่อรองรับนักศึกษา     ที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดปริมณฑล ตลอดจน   นศ.   ที่มีปัญหาด้านการเรียนและการปรับตัวในด้านต่างๆ        โดยมีการจัดหอพัก
ให้เป็นลักษณะศูนย์การศึกษา และพักอาศัย คือ    จัดหอพักให้เป็นแหล่งพัฒนานิสัยให้เกิดความงอกงาม
ทางด้านการเรียนรู้ทั้งชีวิตและวิชาการ   เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของ มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ

About the Author